انجمن ارتقاء بهداشت روان ( ابر)- مسئولین پایگاه
هیات موسس انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/29 | 

هیات موسس انجمن عبارتند از:

آقای دکتر جعفر بوالهری

آقای دکتر سید مهدی حسن زاده

خانم دکتر مریم رسولیان

آقای دکتر محمد کاظم عاطف وحید

آقای دکتر پرویز مظاهری

آقای دکتر سعید نمکر

آقای دکتر لئون داویدیان

آقای دکتر جلال رفیع

خانم دکتر شقایق شاه محمدی

ارکان انجمن

مجمع عمومی
هیئت مدیره
بازرسان

 

 مجمع عمومی

 هیئت امناء از تعداد 23 نفر پزشک شکیل شده  و عالی ترین مرجع تصمیم گیری می باشند.
این مجمع به صورت عادی و یا فوق العاده تشکیل می شوند.
اسامی هیات امناء بشرح زیرمی باشد 

خانم ها: دکتر هما محمدصادقی، دکتر شقایق شاه محمدی، دکتر زهرا صادقی، دکتر شهربانو قهاری، دکتر مریم رسولیان، دکتر الناز تاجدار، دکتر نیره یعقوبی، دکتر نوشین خادم الرضا، دکتر شبنم نوحه سرا، دکتر رئوفه قیومی، دکتر شیرین  مشیرپور و خانم سمیه رجبی نژاد خمینی مددکاری
آقایان: دکتر سید وحیدشریعت، دکتر روح الله صدیق، دکترمسعوداحمدزاد اصل. دکتر احسان آذرنیک، دکتر محمدکاظم عاطف وحید، دکتر پرویز مظاهری،  دکتر سید مهدی حسن زاده خوانساری، دکتر جعفر بوالهری، دکتر رضا دژگاه، دکتر عباس رمضانی فرانی، دکتر امیرحسین جلالی ندوشن 

 هیات مدیره

 هیات مدیره متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است.
 

 اعضاء هیات مدیره انجمن

  آقای دکتر سید وحید شریعت روان پزشک و دانشیار دانشگاه                       رییس هیئت مدیره  

 آقای دکتر روح الله صدیق روان پزشک و استادیار دانشگاه                             نایب رییس

آقای دکتر مسعود احمدزاد اصل روان پزشک                                                   خزانه دار

 خانم سمیه رجبی نژاد خمینی مددکار اجتماعی                                             عضو اصلی
خانم سعیده رستم زادسزشکه کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی           مدیرعامل 


اعضاء علی البدل انجمن 

 خانم دکتر هما محمد صادقی روان پزشک و استادیار دانشگاه          

 دکتر احمد عاشوری روان شناس بالینی و استادیار دانشگاه 

 بازرس اصلی: آقای دکتر محمد کاظم عاطف وحید روان شناس                

 بازرس علی البدل: خانم دکتر زهرا صادقی روان پزشک                   

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ارتقاء بهداشت روان ( ابر):
http://abrcharity.ir/find.php?item=1.59.20.fa
برگشت به اصل مطلب