انجمن ارتقاء بهداشت روان ( ابر)- مقدمه
مقدمه و تاریخچه انجمن ابر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مقدمه و تاریخچه انجمن ارتقاء بهداشت روان (ابر)
انجمن ابر سازمانی "مردم نهاد" است که  در سال 1381 و پس از فوت دکتر شاه محمدی که در 23 بهمن ماه سال 1380 به هنگام ماموریت اداری و در سانحه هواپیمای خرم آباد رخ داد؛ با هدف ارتقاء سلامت رو ان جامعه و ادامه  فعالیت های دکتر شاه محمدی توسط گروهی از همکاران ایشان تاسیس و در تاریخ 1384/5/8 ثبت قانونی گردید.
این انجمن در پی آن است تا به تسهیل و گسترش ارایه خدمات آموزشی ودرمانی به بیماران و خانواده های آنان و همچنین آموزش عموم مردم و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی؛ نسبت به ارتقاء سطح بهداشت روان و سلامت روانی جامعه به ویژه گروه های آسیب پذیر اقدام نماید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ارتقاء بهداشت روان ( ابر):
http://abrcharity.ir/find.php?item=1.56.11.fa
برگشت به اصل مطلب